Identifikačné údaje

Obchodné meno:*
Email:*
Sídlo:
Prevádzka:
Predmet činnost:
Priestory:
VlastnéPrenajaté
Počet zamestnancov spoločnosti:
z toho žien:
Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce:
z toho žien:
Pracovná doba, zmennosť, práca v noci:
Náplň práce pre jednotlivé profesie (prefotiť):
Menný zoznam zamestnancov so zaradením do profesie (+osobitné predpisy):

Objektivizácia rizikových faktorov:
ÁnoNie
Protokoly z merania (potrebné kópie):
PredloženéNepredložené
Merané faktory:


Rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky (potrebná kópia):
ÁnoNie
Rozhodnutie na schválenie prevádzkových poriadkov (potrebná kópia):
ÁnoNie
Rozhodnutie na zaradenie prác do tretej alebo štvrtej kategórie (potrebná kópia):
ÁnoNie
Iné (skladovanie a manipulácia s veľmi toxickými látkami a zmesami, činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov, používanie biologických faktorov) (potrebná kópia):
ÁnoNie


Vypracované dokumenty

Dátum vypracovania:
Traumatologický plán, postup pri poskytovaní prvej pomoci:
VypracovanýNevypracovaný
Prevádzkový predpis pri práci so zobrazovacími jednotkami:
VypracovanýNevypracovaný
Predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu:
VypracovanýNevypracovaný
Zoznam zakázaných prác:
VypracovanýNevypracovaný
Posudok o riziku - Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác:
VypracovanýNevypracovaný
Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác:
VypracovanýNevypracovaný
Karty bezpečnostných údajov:
PredloženéNepredložené
Prevádzkové poriadky:
Lekárske prehliadky

Vstupné LP:
VykonávanéNevykonávané
Periodické LP:
VykonávanéNevykonávané
Výstupné:
VykonávanéNevykonávané
Odporúčané LP PZS:
VykonávanéNevykonávané
Očkovanie:
ZabezpečenéNezabezpečenéBezpredmetné
Lekárničky, miestnosť na poskytnutie prvej pomoci

Počet a umiestnenie lekárničiek:
počet: umiestnenie:
Vybavenie lekárničiek:
VyhovujeČiastočne vyhovujeNevyhovuje
Miestnosť na poskytovanie 1.pomoci:
Je zabezpečenáNie je zabezpečená
Informovanie a oboznamovanie zamestnancov

Informovanie o poskytovaní 1.pomoci:
Bolo vykonanéNebolo vykonané
Bolo vykonané dňa:

Kým bolo vybavené:

Oboznamovanie a informovanie o BOZP a PO (kto poskytuje služby BT/BTS-názov fi):
Poskytovanie informácií pri práci súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi:
Je zabezpečené vrámci oboznamovania a informovania o BOZP a PONie je zabezpečené
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Smernica na poskytovanie OOPP:
VypracovanáNevypracovaná
Poskytovanie OOPP:
ZabezpečenáNezabezpečená
Ďalšie skutočnosti

Fajčenie na pracovisku:
Je vydaný zákaz fajčeniaJe označené vyhradené miestoNie je vydaný zákaz fajčenia
Stravovanie zamestnancov:
Stravné lístkyDovoz stravyVlastná kuchyňaIné
Iny spôsob stravovania

Pitný režim:
Verejný vodovodVlastná studňaMinerálkyGalóny s vodouFiltrácia vody
Osvedčenia o odb. spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov):
VydanéNevydanéBezpredmetné
Osvedčenia o odb. spôsob. na prácu s veľmi toxic. látkami a zmesami a s toxic. látkami a zmesami:
Upratovanie:
Vlastný zamestnanecExterne
Popis pracoviska a pracovných činností

Dispozičné riešenie
Vetranie, osvetlenie, vykurovanie
Šatne, zariadenia na osobnú hygienu:

Vyhlasujem, že som prečítal/a, porozumel/a a prijal/a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.