Project Description

HASIACE PRÍSTROJE – PREDAJ A KONTROLA

Hasiace prístroje, ktoré sú etablované na slovenskom trhu, certifikované podľa EN 3, všetkých typov hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov, hadicové zariadenia, armatúry, hadice, protipožiarne manžety a iné príslušenstvo.

Prečo treba mať zabezpečený vhodný hasiaci prístroj ?

  • Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcie schopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR š. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabespečenia pravidelnej kontroly prenostných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Použitie hasiacich prístrojov:

Použitie hasiacich prístrojov na hasenie požiarov podľa STN 92 0202-1:

Jedným z predpokladov účinného hasenia rozvíjajúcich sa požiarov je aj voľba vhodného hasiaceho prístroja najmä s ohľadom na jeho schopnosť zahasiť danú horľavú látku.

Podľa charakteru horľavých látok (zariadení, stavebných konštrukcií a pod.) sa používajú hasiace prístroje s náplňou hasiacich látok, ktorých hasiaca účinnosť je najefektívnejšia a ktorých použite nezvyšuje ďaľšie riziká (zdravotné, hygienické, bezpečnostné, nepriame škody zničením zahasených látok, výbušné alebo toxické splodiny a pod.)

Do celkového počtu hasiacich prístrojov sa nezapočítavajú prístroje s náplňou do 2 kg.

Hasiace prístroje

Umiestnenie hasiacich prístrojov na stavbe podľa STN 92 0202 – 1:

Hasiaci prístroj v požiarnom úseku sa umiestňuje na trvale prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Umiestňujú sa spravidla na zvyslých konštrukciách (napr. stenách, stĺpoch) alebo na zemi podľa pokynov výrobcu. Hasiaci prístroj sa inštaluje tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou.

Hasiace prístroje sa rozmiestňujú tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviavc 30m.

Vo všeobecnosti sa hasiace prístroje rozmiestňujú v blízkosti technických a technologických zariadení, na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a v pristoroch, v ktorých sa vykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

Umiestnenie hasiacich prístrojov nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať. týka sa to najmä objektov alebo priestorov, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb. Takisto nie je vhodné umiestňovať hasiace prístroje v tamavých a úzkych priestoroch.

Hasiace prístroje sa nesmú vystaviť sálavemu teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie ich teploty nad povolenú teplotu uvedenú výrobcom.

Hasiaci prístroj na stanovišti hasiaceho prístroja musí byť chránený pred priamými účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.

V objektoch pre poľnohospodársku výrobu sa hasiace prístroje umiestňujú pri vstupoch a vjazdoch do takýchto objektov.

KONTROLA HASIACIH PRÍSTROJOV

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov sa vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota