Project Description

POISTENIE MAJETKU

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Roky budovaná prosperujúca firma sa v jednom okamžiku môže dostať do vážnych finančných problémov.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOV A DOZORNÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Zodpovednosť štatutárov a dozorných orgánov spoločnosti je jedným z najprísnejších druhov zodpovednosti. Členovia štatutárnych a dozorných orgánov sú z právneho hľadiska vystavení ďaleko väčšej zodpovednosti, ako by boli vystavení na základe pracovnoprávnej legislatívy. Ich osobná zodpovednosť za výkon ich funkcií je takmer neobmedzená.

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedná sa o riziká prichádzajúce ako zvonku, napríklad chyba obsluhy, tak aj z vnútra, napríklad škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

STAVEBNÉ (CAR) A MONTÁŽNE (EAR) POISTENIE

Stavené a montážne poistenie je štandardným poistným produktom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny významnejší investičný zámer v stavebníctve, či v developerskej činnosti.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI DOPRAVCU A ZASIELATEĽA

Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za prepravované zásielky je zvláštnym prípadom zodpovednosti z prevádzkovej činnosti. Riziká spojené s vnútroštátnou alebo medzinárodnou cestnou dopravou je možné účinne eliminovať poistením zodpovednosti dopravcu/zasielateľa.

POISTENIE ENVIROMENTÁLNYCH RIZÍK

V súčasnej dobe je pravdepodobnosť ekologického priemyselného znečistenia vyššie ako v minulosti a zasahuje stále viac priemyselných odvetví a oblasti služieb. Finančným stratám v dôsledku ekologických škôd môžno predchádzať kvalitným poistením. Poistenie enviromentálnych rizík je neoddeliteľnou súčasťou risk managementu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov a zhoršenie mena v prípade vzniku ekologickej škody.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností. Nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

POISTENIE ZÁSIELOK PRI PREPRAVE – CARGO POISTENIE

Hodnota a objem prepravovaného tovaru sa v dnešnom globálnom svete stále zvyšuje. S tým rastie aj riziko poškodenia alebo straty zásielok. Väčšina firiem prepravujúcich zásielky si je vedomá možných finančných strát, a preto využíva poistenie zásielok pri preprave ako vhodnú ochranu proti tomuto riziku.

POISTENIE POHĽADÁVOK

Dodávky tovaru alebo poskytovaných služieb na zahraničných a tuzemských trhoch so sebou prináša rad rizík. Poistenie pohľadávok kryje nezaplatenie za tovar alebo služby zo strany odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

POISTENIE KONTAMINÁCIE A STIAHNUTIE VÝROBKU Z TRHU

Hromadná produkcia, zvyšujúca sa technická náročnosť výroby, rastúca povinnosť výrobcov, striktná legislatíva a veľa ďalších faktorov vedú k rastúcemu počtu prípadov kontaminácie a stiahnutia výrobkov z trhu vo všetkých hospodárskych odvetviach. Takéto situácie priťahujú mediálnu pozornosť, a ich účinky môžu mať katastrofálny dopad na produkt, značku a ekonomickú situáciu výrobcu alebo distribútora. Tieto finančné dôsledky je vhodné eliminovať poistením pre prípad kontaminácie a stiahnutia výrobku z trhu.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ VADNÝM VÝROBKOM A STIAHNUTIE VÝROBKU Z TRHU

Poistenie zodpovednosti za škody patrí dnes už k základnej poistnej ochrane každej spoločnosti.  Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu predstavuje pre výrobcu veľkú hrozbu, nakoľko vadný výrobok spôsobuje nielen finančné škody, ale aj stratu prestíže značky. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité získať a dlhodobo si udržať dôveru spotrebiteľa. Poistením nie je možné predísť vzniku škody, ale minimalizovať ekonomický dopad takejto situácie na výrobcu, ktorý môže mať vo veľa prípadoch pre spoločnosť až existenčný charakter. Otázkou nie je, či poistenie zodpovednosti za výrobok dojednať, ale v akom rozsahu s ohľadom na jeho charakter, možné riziká a teritoriálnu pôsobnosť.

ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

Stabilizácia zamestnancov prostredníctvom kvalitného systému zamestnaneckých výhod je riešenie, ako zabrániť možnej fluktuácii zamestnancov a tým znížiť náklady za nábor nových zamestnancov a ich opätovné preškolovanie. Poistné produkty, ako je napríklad manažérske životné poistenie, dôchodkové pripoistenie alebo kapitálové životné poistenie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou programu zamestnaneckých benefitov. Z týchto produktov má zamestnanec možnosť získať najvyšší možný finančný prínos, pričom zamestnávateľ ušetrí na sociálnom a zdravotnom poistení.

OSTATNÉ DRUHY POISTENIA

Poistenie lietadiel │ Poistenie námorných a riečnych lodí│ Poistenie právnej ochrany │ Poistenie finančných rizík a kaucií │ Poistenie špeciálnych bankových rizík │ Cestovné poistenie │ Poľnohospodárske poistenie │ Poistenie motorových vozidiel │ Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu │ Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi │ Poistenie finančnej spôsobilosti cestného dopravcu │ Poistenie únosu a vydierania │ Poistenie terorizmu

Nezáväzná cenová ponuka