Project Description

POŽIARNA OCHRANA – VYKONÁVAME ŠKOLENIA A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI POŽIARNEJ OCHRANY, A TO:

  • školenie zamestnancov
  • školenie vedúcich zamestnancov
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby
  • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
  • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

POŽIARNA OCHRANA

Základným princípom požiarnej ochrany je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach. Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. V prvom rade je to zabezpečovanie základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi právnickými osobami, respektíve fyzickými osobami, ako aj realizácie opatrení a kompetencií zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Prihláška na školenie