Project Description

Požiarna ochrana je jedným z najdôležitejších spôsobov zabezpečenia budov a ochrany osôb, ktorá je v Slovenskej republike legislatívou povinná

POŽIARNA OCHRANA PRE PRÁVNICKÚ OSOBU A PODNIKAJÚCU FYZICKÚ OSOBU – PONÚKAME PROSTREDNÍCTVOM TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY PLNENIE TÝCHTO POVINNOSTÍ:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
 • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
 • Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
 • Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

POŽIARNA OCHRANA – VYKONÁVAME ŠKOLENIA A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI POŽIARNEJ OCHRANY, A TO:

 • školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

POŽIARNA OCHRANA – DOKUMENTÁCIA

Základný balík dokumentácií Požiarnej ochrany

 • Požiarne poplachové smernice,
 • Požiarny poriadok,
 • Požiarnu knihu,
 • Pokyny pre ohlasovňu požiarov,
 • Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.
Nezáväzná cenová ponuka