Project Description

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou je pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. BOZP Academy Vám ponúka školenie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, na ktorom sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá . Po úspešnom absolvovaní školenia Vám bude vydaný preukaz na Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

PRÁCA VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU BEZ POUŽITIA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY SA POVAŽUJE:

  • A) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy
  • B) z pohyblivej pracovnej plošiny,
  • C) z rebríka vo výške nad 5 m,
  • D) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m

PRÁCA VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU – ŠKOLENIE:

  • Základné  školenie
  • Opakované školenie. ( 1 x za 12 mesiacov)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

 Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou,len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz na prácu vo výškach. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

PRÁCA VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU – VŠEOBECNE:

Pri práci vo výške nesmieme ohrozovať seba, svojich spolupracovníkov ani blízke okolie. Treba si uvedomiť, že vo výške niekoľkých metrov by sme mohli drobnou nepozornosťou spôsobiť niekomu, kto sa pohybuje o niekoľko podlaží pod nami, vážne zranenie. Preto je nevyhnutné striktne dodržiavať predpisy a normy.

Plochy a priestory, nad ktorými sa pracuje, treba zaistiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, ktoré sa na nich pohybujú. Chodníky a komunikácie pre peších sa oddeľujú od prejazdného profilu minimálne jednotyčovým zábradlím alebo inou vhodnou nápadnou prekážkou (zábranou). Šírka ohrozeného priestoru sa meria od päty zvislice, ktorá je pomyselne spustená z vonkajšej hrany voľného okraja pracoviska umiestneného vo výške. Vymedzené ochranné pásmo musí mať pre prácu vo výške od 3 do 10 metrov šírku najmenej 1,5 m. S narastajúcou výškou pracoviska rastie aj šírka ochranného pásma.

Ochranné pásmo okolo objektu pri práci vo výške

výška pracoviska v m ochranné pásmo v m ochranné pásmo pri použití kladky alebo vrtáka v m
0-5
3-10 1,5 2,0
10-20 2 2,5
20-30 2,5 3,0
30 a viac 1/10 výšky objektu 1/10 výšky objektu + 0,5m

Ak sa materiál do výšky dopravuje klasickými spôsobmi pomocou kladky alebo vrátka, rozširujú sa predpísané ochranné pásma vždy o 0,5 m.

Ak práce vo výške prebiehajú napríklad na vysokých vežiach, komínoch alebo na stožiaroch, za ohrozený priestor sa považuje pás ochranného pásma po celom obvode pod týmto objektom. Veľkosť pásma závisí od výšky objektu.

Šírka ohrozeného priestoru sa zväčšuje o 1 m na všetky strany od pôdorysného priemetu predmetu dopravovaného zvisle (napríklad pomocou žeriava) na mieste prepravy materiálu.

Vymedzenie pracovnej plochy vo výške
Pracoviská nachádzajúce sa vo výške musia byť pevné a stabilné. Výškové pracoviská musia umožňovať bezpečnú a pohodlnú prácu osôb, ktoré sa na nich pohybujú. To znamená, že by na nich nemalo chýbať ani zábradlie. V prípade, že ho nemožno osadiť, pracovník musí byť zabezpečený prostriedkami osobného zaistenia.

KEDY SA NETREBA ISTIŤ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

Na súvislom pracovisku a komunikácii na plochách naklonených maximálne do 10° od vodorovnej roviny stačí na ochranu pred pádom inštalovať zábranu. Za zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké minimálne 1,1 m, ktoré je určené na ochranu proti pádu osoby alebo predmetu z výšky. Zábradlie sa inštaluje vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od hrany možného pádu. Kolektívne zaistenie nemusíme inštalovať ani pozdĺž voľných okrajov otvorov, ktorých pôdorysné rozmery aspoň v jednom smere nepresahujú 0,25 m.
Proti vypadnutiu osôb sa nemusia zaistiť pracovné podlahy vnútri objektu, ležiace minimálne 0,6 m pod korunou murovanej steny. Ďalej netreba prijímať žiadne opatrenia, ak dolný okraj otvorov v stenách je umiestnený minimálne vo výške 1,1 m nad podlahou. To isté platí pre otvory v stenách, ktoré sú užšie ako 0,3 m a nižšie ako 0,75 m.

PRÁCA VO VÝŠKACH – KOLEKTÍVNE A OSOBNÉ ZAISTENIE

Ochranu proti pádu zabezpečuje zamestnávateľ prednostne pomocou prostriedkov kolektívnej ochrany. Sú to najmä technické konštrukcie, napríklad ochranné zábradlie a ohradenia, poklopy, záchytné lešenia alebo siete a dočasné stavebné konštrukcie, napríklad lešenia alebo pracovné plošiny.

Ak neexistuje iná možnosť, treba pristúpiť k osobnému zaisteniu. Pri použití prostriedkov osobného zaistenia musí miesto ukotvenia umožňovať bezpečné zaistenie a upevnenie.

Pri časovo obmedzených a nevyhnutných montážnych prácach vo výške sa môžu jednotlivé časti montovaných stavebných konštrukcií spájať z konzol, z navarených priečok a podobne. Tieto pomocné nášľapné plochy sa môžu použiť iba pod tou podmienkou, že pracovník je vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) proti pádu.

PRÁCA VO VÝŠKACH – ČO NEMÔŽEME ZHADZOVAŤ Z VÝŠKY

Zhadzovať predmety a materiál na nižšie položené miesta alebo plochy možno len za predpokladu, že miesto dopadu je zabezpečené pred vstupom osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením a podobne) a jeho okolie je chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreknutiu zhodeného predmetu či materiálu. Z výšky nemožno zhadzovať materiál a predmety v prípade, že sa vopred nedá odhadnúť miesto ich dopadu alebo odrazu. Nedajú sa zhadzovať ani predmety, ktoré by mohli pracovníka spolu s ich odhodením strhnúť z výšky dolu. K takým predmetom patria napríklad veľké dosky, tabule plechu, pôvodné oplechovanie a kovové tyče.

Z výšky sa nezhadzuje ani sypký materiál, na ten sa používajú uzatvorené zhadzovacie zariadenia. Nemožno zhadzovať žiadne materiály, ktoré obťažujú svojím rozstreknutím, prachom alebo sú pri lete hlučné.

PRÁCA VO VÝŠKACH – POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Zamestnávateľ musí dbať na to, aby pracovníci boli chránení nielen pred pádom alebo zrútením časti konštrukcií, ale aj pred náhodne padajúcimi predmetmi alebo materiálom. Zamestnanci sa musia oboznámiť so základnými pravidlami dorozumievania sa s vedúcim a s ostatnými pracovníkmi na stavbe.

Plán BOZP sa musí pred začatím prác spracovať pre každú stavbu, pri ktorej hrozí pád z výšky viac ako 10 m.
Pri výstupe na miesto práce vo výške platia pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Miesto práce musí byť bezpečne prístupné po komunikácii. Najlepšie to zabezpečíme schodmi alebo rampou. Za uspokojivé riešenie možno považovať rebrík.Nie je možné súčasne vykonávať napríklad búracie práce nad sebou. Povolené je to iba v tých prípadoch, keď je to stanovené technologickým postupom a nemožno to urobiť iným spôsobom.

Prihláška na školenie