Project Description

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

PRE KOHO JE PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA POVINNÁ?

Zákon rozdeľuje prácu do kategórií 1 až 4. Od roku 2006 bola pracovná zdravotná služna povinná pre všetkých zamestnávateľov. V roku 2011, zákonom č. 470/2011 Z. z., bola táto povinnosť prenesená len na firmy, ktorej zamestnanci vykonávajú rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie, sú naďalej povinný plniť si svoje povinnosti a niesť zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Medzi tieto povinnosti patrí napr. hodnotenie zdravotných rizík pri práci, vypracovanie posudkov o riziku, kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík, predkladanie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie prác, zabezpečenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Nie je ich málo a venovať sa im popri riadení firmy je takmer nemožné.

PREDCHÁDZAŤ PRACOVNÝM ÚRAZOM JE LACNEJŠIE AJ KVÔLI POKUTÁM

Pokuty môžu byť vysoké. Podľa § 57, odsek 47 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov hrozí pokuta za neposkytovanie služieb PZS zamestnancom od 165,9 € do 99 581,7 €.

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

  Vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce;
  Vstupné posúdenie zdravotných rizík;
  Spracovanie kategorizácie pracovných činností;
  Definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci;
  Vypracovanie dokumentácie: Vstupný audit, posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia pracovných činností;
  Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy;
  Periodické (min. 1 x za rok) prehodnotenie zdravotných rizík.
Nezáväzná cenová ponuka