Project Description

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 

Vykonávame odborné prehliadky(revízie zdvíhacích zariadení)a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení)na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 

Zabezpečujeme  (objednanie, organizovanie skúšky, zapožičanie závažia pri úradných skúškach s oprávnenou právnickou osobou -TI SR

PREVÁDZKA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA:

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

– vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
– obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
– vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
– vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Zz.
– vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY)

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • typová skúška
 • úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave
 • skúška po rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508 / 2009 Zz.

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY) SA VYKONÁVAJÚ:

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky :
– po odstavení dlhšom ako jeden rok,
– po demontáži a opätovnej montáži,
– po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
– vtedy,ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty odborných prehliadok a skúšok technického / zdvíhacieho / zariadenia sú uvedené vo Vyhláške 508/2009 Zz. v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.

Vykonávame odborné prehliadky  a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  § 9, § 13 a  platných noriem STN 27 0142 a TD výrobcu.

Naša firma disponuje skúšobnými bremenami s rôznymi hmotnosťami  a vlastným dynamometrom značky PIAB s nosnosťou 10 t.

K odborným skúškam používame aj vlastné viazacie a závesné prostriedky  ( oceľové laná a reťaze, nekonečné slučky  s nosnosťou do 15 t )

Skúšobné bremená:
Skúšobné bremeno – hmotnosť  5400 kg – 10 ks
Skúšobné bremeno – hmotnosť  2300 kg – 2 ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  5000 kg – 1 ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  1000 kg – 1ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  250 kg- 4 ks

Možný prenájom záťaží  a  viazacích a závesných  prostriedkov. Na požiadanie vyhotovíme cenovú ponuku s dopravou alebo  bez dopravy.

Zabezpečujeme Úradné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 12 (každých 10 rokov ) v spolupráci s Technickou inšpekciou.

Rozsah revízii zdvíhacích zariadení (odborných prehliadok a odborných skúšok):

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy  a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu,

  • Vežové žeriavy
  • Mostové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Konzolové žeriavy
  • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
  • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
  • Trvalé žeriavové dráhy

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a  výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad – stavebný výťah

   1. na prepravu osôb a nákladu
   2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg   vrátane,

Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie  bremena a, to:

   1.  zdvíhacie rampy
   2.  zdvíhacie plošiny
   3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na   zdvíhanie   vozidla
   4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla ,ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca – prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia  napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň,

Cb- technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávame na území celej Slovenskej republiky.

Na pracovnom prostriedku určenom na zdvíhanie musí byť zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie a tam, kde je to vhodné musí byť umiestnená aj tabuľka udávajúca dovolené prevádzkové zaťaženie pre každú konfiguráciu pracovného prostriedku. Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť označené, aby sa dali určiť charakteristiky podstatné pre bezpečné používanie. Pracovný prostriedok, ktorý nie je určený na zdvíhanie osôb, musí byť vhodne a zreteľne označený.

Nezáväzná cenová ponuka