Project Description

ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

Školenie vodičov referentských vozidiel-vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia. ( sekretárka, stavbyvedúci, obchodný zástupca atď.)

Zamestnávateľ vodičov firemných osobných áut má viaceré povinnosti. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to i vodičov referentských vozidiel. Školenie sa vykonáva 1×24 mesiacov, kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Školenie vodičov – referentov do 3,5 t sa vzťahuje na vodičov B, T. Preukaz o absolvovaní školenia – vodiči ju musia mať vždy so sebou pri riadení motorového vozidla. Podľa zákona č.8/2009 § 92 a § 100 o cestnej premávke, inak riskujete pokutu vo výške 40 až 120€, prípadne zadržanie vodičského preukazu a zákazu viesť motorové vozidlo.

Takto vyškolený vodič priamo prispieva k bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko je informovaný o všetkých aktuálnych poznatkoch, skúsenostiach a legislatívnych zmenách.

ŠKOLENIE VODIČOV – OKREM TOHO ROZLIŠUJEME SKUPINY:

 • vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
 • vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla

ÚČELOM ŠKOLENIA VODIČOV JE:

 • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
 • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
 • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
 • oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla

ŠKOLENIE VODIČOV VYKONÁVAME Z NASLEDOVNÝCH PREDPISOV:

 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke
 • Vyhláška MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
 • Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
 • Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006
Prihláška na školenie