Project Description

STAVEBNÉ STROJE

 

Miesto konania – Nitra

10.11.2018 – sobota- 9:00 – 08:00
24.11.2018 – sobota – 9: 00 – 08:00

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení môže absolvovať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • Osoba je staršia ako 18 rokov
  • Osoba je zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára
  • Osoba musí vlastniť vodičský preukaz minimálne skupiny B

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) podľa vášho výberu skupín.Najpoužívanejšie stavebné stroje sú rýpadlá, hĺbydlá (skupina 1B) a nakladacie, vykladacie stavebné stroje (skupina 1C).

STROJNÍCKY KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 • Strojnícky kurz – základný (Nie ste ešte držiteľom prukazu/dokladu na obsluhu stavebných strojov)
 • Strojnícky kurz – rozširovací (Potrebujete rozšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze)
 • Oboznamovanie – opakované školenie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

STROJNÍCKY KURZ ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÝ KURZ RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE

Strojnícky kurz  cez projekt RE-PAS je určený ľuďom , ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.

Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu : Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

Podmienky potrebné k prihláseniu sa na kurz :

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm
 • vodičský preukaz minimálne skupiny B,C alebo T.

Ak vlastníte len vodičské oprávnenie skupiny B – na stavbe, stavenisku (mimo účelová komunikácia) môžete obsluhovať všetky stavebné stroje ale na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje len do hmotnosti 3500 kg.

Ak ste vlastník vodičského oprávnenia skupiny T alebo C – môžete väčsinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

POSTUP PRIHLÁSENIU SA NA STROJNÍCKY KURZ:

Po vyplnení online prihlášky Vás budeme obratom telefonicky kontaktovať s podrobnými informáciami o kurze.Závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám rád poskytne lektor stavebných strojov: 0911 511 299

PRIEBEH A ROZSAH STROJNÍCKEHO KURZU

 • strojnícky kurz začíname vždy v sobotu podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 09:00 na Novozámockej 104, Nitra ( areál HM cars )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov podľa platnej legislatívy na území SR NEobsahujú praktické zacvičenie, ale my toto praktické zacvičenie PONÚKAME za príplatok:

Traktorbáger – 30€/hod

Minibáger – 25€/hod

Locust – 25 €/hod

Weidemann 4512 teleskopický manipulátor – 25 €/hod

strojník, stavebny stroj

SKUPINY VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce
 • 1 A – Dozéry
 • 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá
 • 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje
 • 1 D – Frézy a ryhovače
 • 1 E – Skrapery
 • 1 F – Rúrové ukladače
 • 1 G – Valce
 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
 • 2 A – Betonárne
 • 2 B – Autodomiešavače a automiešače
 • 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 1. Ostatné stroje a zariadenia
 • 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje
 • 3 B – Kompresory

OFICIÁLNE VYJADRENIE NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE – STROJNÍCKY PREUKAZ

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás.
V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb.,  v čase ich vzniku bola už neplatná.

Zdroj : NIP Slovenskej republiky

NEPLATNÝ DOKLAD

preuakz stavebnych strojov

PLATNÝ DOKLAD

strojnik, stavebné stroje, doklad

ĎALEJ VÁM PONÚKAME:

 • získanie preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch
Prihláška na kurz