Project Description

STAVEBNÉ STROJE

 

Miesto konania – Nitra

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení môže absolvovať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • Osoba je staršia ako 18 rokov
  • Osoba je zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára
  • Osoba musí vlastniť vodičský preukaz minimálne skupiny B

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) podľa vášho výberu skupín.Najpoužívanejšie stavebné stroje sú rýpadlá, hĺbydlá (skupina 1B) a nakladacie, vykladacie stavebné stroje (skupina 1C).

STROJNÍCKY KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 • Strojnícky kurz – základný (Nie ste ešte držiteľom prukazu/dokladu na obsluhu stavebných strojov)
 • Strojnícky kurz – rozširovací (Potrebujete rozšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze)
 • Oboznamovanie – opakované školenie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

STROJNÍCKY KURZ ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÝ KURZ RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE

Strojnícky kurz  cez projekt RE-PAS je určený ľuďom , ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.

Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu : Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

Podmienky potrebné k prihláseniu sa na kurz :

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm
 • vodičský preukaz minimálne skupiny B,C alebo T.

Ak vlastníte len vodičské oprávnenie skupiny B – na stavbe, stavenisku (mimo účelová komunikácia) môžete obsluhovať všetky stavebné stroje ale na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje len do hmotnosti 3500 kg.

Ak ste vlastník vodičského oprávnenia skupiny T alebo C – môžete väčsinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

POSTUP PRIHLÁSENIU SA NA STROJNÍCKY KURZ:

Po vyplnení online prihlášky Vás budeme obratom telefonicky kontaktovať s podrobnými informáciami o kurze.Závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám rád poskytne lektor stavebných strojov: 0911 511 299

PRIEBEH A ROZSAH STROJNÍCKEHO KURZU

 • strojnícky kurz začíname vždy v sobotu podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 09:00 na Novozámockej 104, Nitra ( areál HM cars )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov podľa platnej legislatívy na území SR NEobsahujú praktické zacvičenie, ale my toto praktické zacvičenie PONÚKAME za príplatok:

Traktorbáger – 30€/hod

Minibáger – 25€/hod

Locust – 25 €/hod

Weidemann 4512 teleskopický manipulátor – 25 €/hod

strojník, stavebny stroj

SKUPINY VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce
 • 1 A – Dozéry
 • 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá
 • 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje
 • 1 D – Frézy a ryhovače
 • 1 E – Skrapery
 • 1 F – Rúrové ukladače
 • 1 G – Valce
 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
 • 2 A – Betonárne
 • 2 B – Autodomiešavače a automiešače
 • 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 1. Ostatné stroje a zariadenia
 • 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje
 • 3 B – Kompresory

OFICIÁLNE VYJADRENIE NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE – STROJNÍCKY PREUKAZ

Platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.

V zmysle platnej legislatívy obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení môže vykonávať fyzická osoba, ktorá je držiteľom písomného dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na prílohu č. 1a písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a prílohu č. 9 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“). Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 356/2007 Z. z., dňom 01. 09. 2007, každá osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. bola povinná v rámci skupiny 08.1 vydávať písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP, nie preukaz strojníka.
V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. preukaz vydaný do 30. 06. 2006 sa považuje za preukaz podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.; inak preukaz stráca platnosť najneskôr 30. 04. 2008. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba vlastniaca preukaz strojníka, ktorý bol platný k dátumu nadobudnutia účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. ku dňu 01. 07. 2006, vlastní naďalej platný doklad odbornej spôsobilosti, ak absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30. 04. 2008 a následne stále do piatich rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.
Preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení mohol byť vydaný osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., resp. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie na základe legislatívy účinnej pred zákonom č. 124/2006 Z. z. s ohľadom na § 39 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z., najneskôr do nadobudnutia účinnosti vykonávacej vyhlášky č. 356/2007 Z. z. k § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. najneskôr do 01. 09. 2007.
Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 08.1 v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po dátume 01. 09. 2007, tak takýto preukaz je pre účely výkonu inšpekcie práce považovaný za neplatný. V takom prípade je potrebné osloviť predmetnú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a požiadať ju o nápravu v rámci vydaného dokladu. Myslíme tým osobu, v ktorej fyzická osoba absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí. Tá je povinná svoju chybu napraviť a vydať fyzickej osobe miesto preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení, písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení s uvedením pôvodného dátumu vydaného dokladu. Uvedené platí  pre každú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce. Nie je potrebné, aby táto fyzická osoba absolvovala opätovne vzdelávaciu aktivitu.
Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po nadobudnutí účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z. (01. 07. 2006) bez toho, aby fyzická osoba v nej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí, tak konala protiprávne. Fyzická osoba v tomto prípade môže osloviť osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce, v ktorej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí a tá jej musí vydať písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení (s pôvodným dátumom), ak sa jedná o dátum po 01. 09. 2007; ak sa jedná o časové obdobie od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2007, tak názov dokladu môže byť preukaz.

Zdroj : NIP Slovenskej republiky

PREUKAZ VYDANÝ PO 01.09.2007  = NEPLATNÝ DOKLAD

preuakz stavebnych strojov

PLATNÝ DOKLAD

strojnik, stavebné stroje, doklad

ĎALEJ VÁM PONÚKAME:

 • získanie preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch
Prihláška na kurz