Project Description

Školenie BOZP pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

ŠKOLENIE BOZP MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI:

 • pri prijatí do zamestnania
 • pri preložení na inú prácu
 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
 • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

Školenia BOZP sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

ŠKOLENIE BOZP – VYKONÁVAME ŠKOLENIA

 • Vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Školenia pre vodičov motorových vozidiel ( referentov )

ZÁKLADNÝ BALÍK DOKUMENTÁCIÍ BOZP SA SKLADÁ :

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
 • Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
 • Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých
 • Základné zásady pri zamestnávaní žien
 • Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP
 • Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku
 • Posúdenie rizík – profesií
 • Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie
 • Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami
 • Prevádzkové poriadky
Nezáväzná cenová ponuka